santar ue - unnia europejska

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Zamawiający:


Santar s.c. Agnieszka Jóźwicka Daniel Sanowski Sobota, ul. Bąkowska 9, 99-423 Bielawy

NIP: 8341816304
REGON: 100297296

W dniu 30.10.2013 r. firma Santar s.c. Agnieszka Jóźwicka Daniel Sanowski ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu
.
Zamówienie dotyczy projektu „Wdrożenie przez firmę Santar innowacyjnych technologii produkcji opakowań z pianki polietylenowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Przedmiot zamówienia:


LINIA DO LAMINACJI PIANKI POLIETYLENOWEJ Z RÓŻNYMI LAMINATAMI


Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: Minimalne wymagania:
Urządzenie do laminacji pianki polietylenowej z różnymi laminatami (folia HDPE, LDPE, papier) z drukarką, o szerokości laminowania 2,5 m, max. prędkość laminacji 150m/min, max średnica rolek 1300 mm,
Linia wyposażona będzie w:
    podwójny system mikroperforacji, wykonany według założeń konstrukcyjnych i technologicznych wnioskodawcy - system mocowania rolek;
  • wałki podgrzewane olejem utrzymujące stałą temperaturę laminowania;
  • dotykowy panel sterujący;
  • drukarka do nadruków na laminacie.


Dane techniczne: Główne parametry robocze:

  • Max. szerokość robocza . 2500mm;.
  • Max. szybkość laminowania 150m/min
  • Max. średnica rolki 1300 mm
  • Średnica wewnętrzna 3˝ (76,2 mm)

Oferty przedstawione w walutach obcych zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: • Cena [100%]


Sposób obliczania punktów za kryterium

Cena najniższa / Cena badana x 100%

Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2014 r.


Sposób przygotowania ofert:

Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej i zawierać: - nazwę i adres oferenta; - opis przedmiotu zamówienia; - wartość zamówienia; - datę sporządzenia oferty; - datę ważności oferty; - podpis i pieczątkę oferenta (nie dotyczy ofert składanych drogą e-mail); - niemożliwe jest składanie ofert częściowych.

Miejsce składania ofert:


siedziba zamawiającego (Sobota, ul. Bąkowska 9, 99-423 Bielawy) lub jeden z adresów mailowych: santar@santar.com.pl; biuro@santar.com.pl; agnieszka@santar.com.pl

Termin składania ofert: 20.11.2013 r. do godziny 15.00


Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 21.11.2013 r.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy.

Osoba do kontaktu:


Sanowski Daniel ; tel. 601 081 223; email: santar@santar.com.pl