santar ue - unia europejska

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Zamawiający:


Santar s.c. Agnieszka Jóźwicka Daniel Sanowski Sobota, ul. Bąkowska 9, 99-423 Bielawy

NIP: 8341816304
REGON: 100297296

W dniu 30.10.2013 r. firma Santar s.c. Agnieszka Jóźwicka Daniel Sanowski ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu
.
Zamówienie dotyczy projektu „Wdrożenie przez firmę Santar innowacyjnych technologii produkcji opakowań z pianki polietylenowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Przedmiot zamówienia:

PLOTER FREZUJĄCY


Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: Minimalne wymagania:
Zakres ruchów: 1500 x 2500 x 100 mm (X,Y,Z)
Serwonapędy cyfrowe AC komunikacja za pomocą Ethernetu czasu rzeczywistego (lub rozwiązanie równorzędne)
High Speed Machining (HSM ) (lub rozwiązanie równorzędne zapewniające osiąganie najwyższych wydajności przy zachowaniu wysokich dokładności dynamicznych).
Automatyczna korekcja długości narzędzia pozwalająca dowolnie głęboko umieścić frez w oprawce.
Maszyna sama dokonuje pomiaru długości i koryguje oś Z, aby koniec narzędzia był na odpowiedniej wysokości.
Głowica oscylacyjna pneumatyczna
Głowica frezująca automatycznie podnoszona
Komputer sterujący wraz ze sterownikami i interpolatorem wbudowany w pulpit sterowniczy mobilny, a jego oprogramowanie kontroluje pracę maszyny i jest podstawowym interfejsem użytkownika (lub rozwiązanie równorzędne)
Szafa sterownicza wyposażona w blokowane kółka pozwalając na elastyczne dostosowanie położenia pulpitu do ustawienia maszyny i zapewniając ergonomię stanowiska
Stół podciśnieniowy
Moduł oprogramowania automatycznie generujący ścieżkę narzędzia na podstawie plików dxf, plt, hpgl, txt itp.

Oferty przedstawione w walutach obcych zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: • Cena [100%]


Sposób obliczania punktów za kryterium

Cena najniższa / Cena badana x 100%

Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2014 r.


Sposób przygotowania ofert:

Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej i zawierać: - nazwę i adres oferenta; - opis przedmiotu zamówienia; - wartość zamówienia; - datę sporządzenia oferty; - datę ważności oferty; - podpis i pieczątkę oferenta (nie dotyczy ofert składanych drogą e-mail); - niemożliwe jest składanie ofert częściowych.

Miejsce składania ofert:


siedziba zamawiającego (Sobota, ul. Bąkowska 9, 99-423 Bielawy) lub jeden z adresów mailowych: santar@santar.com.pl; biuro@santar.com.pl; agnieszka@santar.com.pl

Termin składania ofert: 20.11.2013 r. do godziny 15.00


Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 21.11.2013 r.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy.

Osoba do kontaktu:


Sanowski Daniel ; tel. 601 081 223; email: santar@santar.com.pl